İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
1-Bitlis İl Özel İdaresine ait, 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
2-İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi  İşletme  Müdürlüğünde görülebilir.
3 -   İhale,   27/07/2017 tarih perşembe günü saat  11:00’ da 18 Adet Asfalt ve Akaryakıt Tankları satışı İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
5 -  Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir.
6-İhaleye girebilmek için ;  
        a-Adres Beyanı,
        b-Geçici teminat,
        c-İmza sirküsü,
        d-Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,
        e-Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve  Yetki Belgesi,
        f-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,
        g-Çevre izin ve Lisans Belgesi (Tehlikeli atık geri kazanım, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme belgesi)
7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Asfalt ve Akaryakıt Tanklarından KDV vergi dairesine ödenerek makbuz tarafımıza  teslim edilecektir.
 
             İlan olunur.
 
 
İL ÖZEL İDARESİ AKARYAKIT VE ASFALT TANKI SATIŞ LİSTESİ
 
 
S.NO TANK NO KAPASİTESİ (YAKLAŞIK HACİM) MARKASI MUHAMMEN BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(% 10) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 4 15 Ton  Metal Tank 760,00 ₺ 76,00 ₺ 27.07.2016 11:00
2 5 40 Ton  Metal Tank 1.400,00 ₺ 140,00 ₺ 27.07.2016 11:00
3 6 20 Ton  Metal Tank 920,00 ₺ 92,00 ₺ 27.07.2016 11:00
4 7 15 Ton  Metal Tank 760,00 ₺ 76,00 ₺ 27.07.2016 11:00
5 8 17 Ton  Metal Tank 800,00 ₺ 80,00 ₺ 27.07.2016 11:00
6 9 4 Ton  Metal Tank 400,00 ₺ 40,00 ₺ 27.07.2016 11:00
7 10 10 Ton  Metal Tank 560,00 ₺ 56,00 ₺ 27.07.2016 11:00
8 11 40 Ton  Metal Tank 1.400,00 ₺ 140,00 ₺ 27.07.2016 11:00
9 12 4 Ton  Metal Tank 400,00 ₺ 40,00 ₺ 27.07.2016 11:00
10 16 15 Ton  Metal Tank 760,00 ₺ 76,00 ₺ 27.07.2016 11:00
11 17 4 Ton  Metal Tank 200,00 ₺ 20,00 ₺ 27.07.2016 11:00
12 1-V 50 Ton  Metal Tank 1.800,00 ₺ 180,00 ₺ 27.07.2016 11:00
13 2-V 50 Ton  Metal Tank 1.800,00 ₺ 180,00 ₺ 27.07.2016 11:00
14 3-V 50 Ton  Metal Tank 1.800,00 ₺ 180,00 ₺ 27.07.2016 11:00
15 4-V 50 Ton  Metal Tank 1.800,00 ₺ 180,00 ₺ 27.07.2016 11:00
16 5-V 10 Ton  Metal Tank 560,00 ₺ 56,00 ₺ 27.07.2016 11:00
17 6-V 3 Ton  Metal Tank 300,00 ₺ 30,00 ₺ 27.07.2016 11:00
18 7-V 50 Ton  Metal Tank 1.800,00 ₺ 180,00 ₺ 27.07.2016 11:00
Toplam 18 Tank 18.220,00 ₺ 1.822,00 ₺ 27.07.2016 11:00