BOLU İL ÖZEL İDARESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
            1-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:
            1.1)  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
                                    ALINACAK PERSONEL UNVANLARI
SIRA NO
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAK UNVAN
ARANAN ŞARTLAR (EĞİTİM)
ALINACAK SAYI
1
İnşaat Mühendisi
Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu
3
2
Harita Mühendisi
Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu
1
3
Orman Mühendisi
Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu
1
4
Elektrik Mühendisi
Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu
1
5
Ziraat Mühendisi
Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu
1
6
Şehir ve Bölge Planlama
Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu
1
7
İnşaat Teknikeri
Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
5
8
Makine Teknikeri
Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
2
9
Elektrik Teknikeri
Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
1
10
Oto Elektrik Teknikeri
Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
1
11
Bilgisayar Programcısı
Önlisans 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
1
            1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
            Sözlü sınavda; Adayların mesleki ve genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü,  özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.
            1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan adaylar, KPSS(B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.
            1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 
            2-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
            2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
            2.2) Üniversitelerin "ÜNVANI İLE İLGİLİ" bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
            2.3) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden; lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P3, ön lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P93 puan türünden en az 50 (Elli) puan almış olmak,   
            2.4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
            2.5) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
            2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
            2.7) İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,
            2.8) Son müracaat tarihi itibariyle 3 aydır Bolu İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve bu durumu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.
2.9) Mühendis, Tekniker ve Bilgisayar Programcılığı alımları için;
            Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.
            Tekniker ve Bilgisayar Programcısı alımları: Ön lisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
2.10) Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,
2.11) Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan adayların sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.
           
            3-ÖZEL ŞARTLAR
            3.1) İNŞAAT MÜHENDİSİ:
Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
            Ayrıca;
            Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.
 
            3.2) HARİTA MÜHENDİSİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Harita Mühendisliği(Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği)" bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.   
            Ayrıca;
            GPS kullanabilmek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak, Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak, mesleki konularla ilgi bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.
           
            3.3) ORMAN MÜHENDİSİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin  “Orman Mühendisliği " bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
            Ayrıca;
            6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili mevzuatlarına hâkim olmak, orman geçiş izinleri, ruhsat ve diğer izin mevzuatlarına hâkim olmak, orman alanlarında gerekli proje ve revize işlerini yapabiliyor olmak tercih nedeni olacaktır.
                       
            3.4) ELEKTRİK MÜHENDİSİ:
            Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği " bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
            Ayrıca;
            Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, Mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.
 
            3.5) ZİRAAT MÜHENDİSİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin “Tarımsal Yapılar ve Sulama ya da Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği” bölümlerinden  lisans seviyesinde mezun olmak.
            Ayrıca;
            Çalışma alanlarında gerekli proje ve revize işlerini yapabiliyor olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, mesleki konularda ilgili bilgisayar program dillerinden (Autocad) kullanmak,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.
            3.6) ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama " bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.
            Ayrıca;           
            Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik planlama çalışmalarında görev almış olması tercih nedeni olacaktır.
           
            3.7) İNŞAAT TEKNİKERİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının İnşaat Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
            Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.
           
3.8) MAKİNE TEKNİKERİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Makine Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
            Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.
 
            3.9) ELEKTRİK TEKNİKERİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Elektrik Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
            Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak, yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hâkim olmak tercih nedeni olacaktır.
 
            3.10) OTO ELEKTRİK TEKNİKERİ:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Oto Elektrik-Elektronik Teknikeri unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
            Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak tercih nedeni olacaktır.
 
            3.11) BİLGİSAYAR PROGRAMCISI:
            Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı unvanı kazandıran “Teknik Programlar” bölümlerinden mezun olmak.
            Ayrıca;
Mesleki iş tecrübesine sahip olmak tercih nedeni olacaktır.
            4-BAŞVURU ŞEKLİ:
            4.1)Adayların; http://www.boluozelidaresi.gov.tr web sayfasından ya da mesai saatleri içerisinde Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek  iş talep formu ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 01/03/2017 – 10/03/2017 tarihleri   arasında İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
            4.2)Başvuru esnasında istenecek belgeler:
            İlgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 sonuç belgesi, diploma ya da mezuniyet belgesi, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf, adres bilgili nüfus kayıt örneği(il içinde adres değiştirildi ise bu bilgiyi de içeren), nüfus cüzdan fotokopisi, kısa özgeçmişini anlatan belge, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.      
4.3) İş Talep Formunu eksik dolduran yâda eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
            5-SÖZLÜ SINAV:
            5.1) Sözlü / mülakat sınavı 20-24/03/2017 tarihleri arasında Bolu İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Bolu İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.boluozelidaresi.gov.tr) duyurulacaktır.
            5.2) Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
            5.3) Sözlü/Mülakat sınavında, Komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
            5.4) Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.
            5.5) Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.
            5.6) En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.
            5.7) Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;
            a) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden ilgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 puan türünün % 30’ u
            b) Adayların mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın %30’u,
            c) Adayların genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve  özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın % 40’ ı,
            Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
            5.8) Sınav sonuçları adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve www.boluozelidaresi.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
            6-SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1-Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
2-Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu
3-Mezuniyete ait diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti
5-Nüfus Kayıt Örneği
6-2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
7-Yerleşim yeri belgesi
 
            İlanen duyurulur.          
 
 
 
 
                   T.C.
BOLU İL ÖZEL İDARESİ
                                               İŞ TALEP FORMU
Adı ve Soyadı                               :
Doğum Tarihi ve Yeri(gün, ay, yıl):
Tabiyeti                                         :
T.C. Kimlik No                             :
Babasının Adı, Mesleği ve Adresi:
Annesinin Adı (varsa mesleği)     :
Medeni Hali (Evli iseniz eşinizin Adı, Doğum Yeri, Tarihi):
 
Hakkınızda Adli Kovuşturma Yapılıp Yapılmadığı;
Adli makamlar tarafından verilmiş bir cezanız bulunup, bulunmadığı(Tecil Edilmiş olsa dahi belirtiniz)
 
Nüfus Kaydının Bulunduğu Yer:
İli:                    İlçesi:               Mahalle ve Köyü:          Cilt No:          Aile Sıra No:          Sıra No:             
 
 
Askerlik Şubeniz                 :
Bitirdiğiniz Lisenin Adı      :
Tahsiliniz                            :
Yüksek Okul Veya Fakülte :
Bildiğiniz Yabancı Diller   :
Gireceğiniz Sınav                :
Evvelce Çalıştığınız Yerler:
a)
b)
c)
İkamet Adresiniz, Telefon:
İş adresiniz, Telefon:
Hakkınızda bilgi almak üzere referans olarak başvurabilecek Kişiler ve adresleri, telefonları (Asgari üç kişi)
a)
b)
c)
Yukarıdaki beyanlarımın gerçeğe uygun ve doğru olduğunu tasdik ederim.
                                                                                  Tarih                    İmza
 
Kendi el yazınız ile kısa özgeçmişiniz:
 
 
 
 
 
 
NOT:
1.Bu form, Bolu İl Özel İdaresinde açılacak sınavlara katılmak/personel alımına başvurmak isteyen adaylarca doldurulmak üzere düzenlenmiştir.
2.Formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
3.Formda verilen bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde idare, atama yapmamak yetkisini saklı tutar.