İLAN
 
BOLU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Bolu İli, Merkez İlçesi, Elmalık Köyü hudutları içerisindeki ER:3292945 erişim numaralı ve 900 hektarlık doğal mineralli su işletme ruhsatlı alanda, Mudurnu İlçesi, Yeğenderesi Köyü hudutları içerisindeki ER:3330826 erişim numaralı ve 1839,70 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı alanda, Göynük İlçesi, Çamlıca Köyü hudutları içerisindeki ER:3330833 erişim numaralı ve 4617,01 hektarlık Jeotermal Kaynak arama ruhsatlı alanda ve Göynük İlçesi, Karacalar Köyü  hudutları içerisinde ER:3289115 erişim numaralı ve 900 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı alanda ruhsat haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 2 Adet jeotermal kaynak arama ruhsatı, 1 Adet Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı ve 1 Adet Doğal Mineralli Su işletme ruhsatı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.         
 
 
        İhale Edilerek                                        Muhammen           Geçici            İhale Tarihi
Ruhsatlandırılacak Saha       CİNSİ                 Bedeli                Teminat             ve Saati
 
Bolu İli,Merkez İlçesi     Doğal Mineralli    42.000.00 TL        1.260,00 TL  20/11/2018  Saat:14:00                                
Elmalık Köyü             Su İşletme Ruhsatı                                                                    ve müteakiben.
                                                                                                
Bolu İli,Mudurnu İlçesi   Jeotermal            43.000.00 TL         1.290, 00 TL   20/11/2018  Saat:14:00
Yeğenderesi Köyü   Kaynak Arama Ruhsatı                                                                ve müteakiben.
 
Bolu İli,Göynük İlçesi    Jeotermal            108.000,00 TL        3.240,00 TL    20/11/2018  Saat:14:00
Çamlıca Köyü     Kaynak  Arama Ruhsatı                                                                     ve müteakiben.
 
Bolu İli,Göynük İlçesi     Jeotermal           84.000,00TL          2.520,00 TL     20/11/2018  Saat:14:00
Karacalar Köyü      Kaynak İşletme Ruhsatı                                                                  ve müteakiben.
 
 
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
 
  • Gerçek Kişiler;
  1. Nüfus cüzdan sureti
  2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,
  3. Noterden onaylı imza beyannamesi
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
      5-  Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
      6-  İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00 -TL’lik banka makbuzu
      7- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu         
       8- 133.800,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.     
   
 
 
  b) Tüzel Kişiler;
      1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,
      2- Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,
      3- Vergi Levhası (onaylı),                                                     
      4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
      5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
      6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.
      7-  İhale dokümanının alındığına dair 1.000,00-TL’lik makbuz.
      8- Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,
      9- 133.800,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.
 
İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.
 
İlan Olunur.