Abidin İşler
Tarımsal Hizmetler Müdürü
 
ÖZGEÇMİŞİ :
1965 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünde master öğrenimini tamamlayarak yüksek mühendis unvanını aldı.
Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sırasıyla; Artvin, Bilecik, Bolu İl Müdürlüklerinde ve ilgili Genel Müdürlüğün Havza İslahı ve Göletler Daire Başkanlığı’nda 1990 yılında başladığı etüt, proje ve kontrol mühendisi görevlerini, 2000-2003 yılları arasında Bolu Köy Hizmetleri Sulama ve Toprak İşleri Müdürü olarak devam ettirdi. Görevi ve mesleği ile ilgili çeşitli hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlere katıldı. 2005-2008 yılları arasında; Bolu İl Özel İdaresi’nde mühendis kadrosunda, 2008-2011 yılları arasında ise Bolu Valiliği Yatırım Bürosunda büro sorumlusu olarak çalıştı.
2010 yılında ataması yapılan Bolu İl Özel İdaresi’nin “Tarımsal Hizmetler Müdürü”  unvanlı kadrosunda 23 Mayıs 2011 tarihinden itibaren görev yapmaktadır.
Evli ve bir çocuk babası olup, orta seviyede İngilizce bilmektedir.
 
GÖREV TANIMI :
5302 sayılı yasa ile İl Özel İdare’lerinin görev alanında sayılan alanlardan; sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli çalışmaları yürütmek, tarım, veteriner ve orman alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasından sorumludur.
Küçük ölçekli tarımsal sulama göleti (KÖS), hayvan içme suyu göleti (HİS), taşkın koruma vb. tesislerle ilgili her türlü etüt, planlama ve projelerle birlikte, bunlarla ilgili inşaatları yapmak ve yaptırmak,
İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan birime ait sulama tesislerinin projelerini hazırlamak, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile bunlarla ilgili yazışmaları yapmak, idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak,
KÖYDES programında bulunan birime ait işlerin projelerini yapmak, yaklaşık maliyetlerin teşkili ve görev verildiği takdirde bunların kontrollük hizmetleri ile geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev yapmak,
Merkez ve İlçeler Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması düşünülen gölet ve sulama tesislerinin yaklaşık maliyet tespiti, projelerin yapılası ve görev verildiği takdirde kontrollük hizmeti ile ilgili geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev alınmasını sağlamak,

Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarında debi miktarı en az 7 lt/sn olan, en az 70 dekar arazi sulanacak durumdaki ve en az 10 çiftçi ailesinin yararlanacağı şekilde hazırlanan projeleri yapmak  veya yaptırmak.
Sulama suyu ihtiyacı 500 lt/sn.ye kadar olan yeraltı ve yerüstü sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tesisi ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapmak veya yaptırmak, uygulamalarını sağlamak, debi miktarı 500 lt/sn. geçen kaynaklarda ise DSİ teşkilatından izin almak kaydıyla ilgili projeleri yapmak veya yaptırmak,
Sulama şebekelerinin, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol, münferit drenaj gibi TİGH hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
Arazi toplulaştırma hizmetlerinin uygulamasını yapmak veya yaptırmak,
Havza ıslahı, toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, tesviye, taş toplama, arazi ıslahı, toprak muhafaza ve drenaj etütleri ve projelerini yapmak bunlarla ilgili tesisleri yapmak veya yaptırmak, yapılmakta olan ve yapılması düşünülen tesislerle ilgili gerek görülmesi halinde her türlü kamulaştırma işlemlerini yapmak,
İl Özel İdaresi, Mülga Toprak Su ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce geçmişte yapılan projelerin takibini yaparak işler hale getirmek, bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
Çiftçi ve kamu kurumlarınca özel fonlardan sağlanan ödeneklerle uygulanacak sulama projelerinin hazırlanmasından ihale ve kontrollük hizmetlerine kadar her aşamasında destek sağlamak, çiftçilerin özel arazi tesviyeleri ve sulama konusunda teknik yardım projelerini hazırlamak,
Tarımsal sulama amaçlı elektrik bağlanması amacıyla çiftçilerden gelen taleplerin İl Genel Meclisinde kabul edilen “Su Kullanma İzin Belgesinin Verilmesi ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda değerlendirilerek su kullanım izin belgesi düzenlemek, bununla ilgili her yıl İl Encümenince fiyatlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
Kooperatiflerden gelen talepler doğrultusunda yeraltı suyu ve elektro pompajlı sulamalarda sulama ücretinin hesaplanması ile ilgili yöntemleri belirlemek,
Konusu ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilen bilgi ve belgeyi düzenlemek,
İdarece geçmişte yapılan her türlü sulama tesislerinin, birliklere, muhtarlıklara, sulama kooperatiflerine devir işlemlerini İl Genel Meclisince kabul edilen yönetmelik hükümlerine göre yapmak ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerince devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
Birimle ilgili protokollü işleri yapmak,
Birimin faaliyet alanı ile ilgili programların yılı içerisinde tamamlanabilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmak,
Birim Müdürü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı KİK gereğince Birimi ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi, ihalelerde ise ihale yetkilisi olarak işlemleri yürütmek.
Birimi ile ilgili dönemler halinde Faaliyet Raporlarını, Birim Performans Planını ve Yıllık Yatırım ve Çalışma Programını hazırlamak ve üst makama sunmak.
Görev alanına giren konularla ilgili istatistikî çalışmalar yapmak.
Birimi ile ilgili arşiv ve dokümantasyon işlemlerini yapmak.
Mevzuatın ve amirlerin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.