Zeynep UYANIK
Hukuk Müşavir V.
 
ÖZGEMİŞİ :
1981 Yılında Karabük’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı.
2005 Yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
2006-2011 Yılları arasında İzmir’de özel hukuk bürolarında İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra ettikten sonra, 10.01.2011 tarihinde avukat olarak Bolu İl Özel İdaresi’nde göreve başladı.
11.07.2015 tarihinde Hukuk Müşaviri Vekili olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.
Bir çocuk annesidir.
 
GÖREV ve TANIMI :
İl Özel İdaresi birimleri tarafından Hukuk Müşavirliğine iletilen hukuksal konularda  görüş bildirmek,
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek,
Her türlü yargı organı ve icra daireleri ile noterler tarafından İdareye izafeten il tüzel kişiliğine yapılan tebligatlar kabul ile gereğini yerine getirmek,
Genel Sekreterliğin uygun gördüğü durumlarda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak,
Hukuk Müşavirliğine bildirilen mülkiyeti İdareye ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil tespitine yönelik iş ve işlemleri takip etmek,
Düzenlenecek Sözleşme, Şartname, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgelerin hukuki yönleri hakkında talep halinde ilgililere istişari mahiyette görüş bildirmek,
Gerektiğinde İdare bağlı Birimlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek,
Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak,
Vali veya Genel Sekreterin havale edeceği görevleri yapmak, verilecek yetkileri kullanmak.
Yapılacak olan tüm hizmetlere ait envanter kayıtlarının oluşturmak.
Birimin faaliyet ve hizmet alanı ile ilgili, stratejik plan doğrultusunda aylık ve yıllık raporlarını hazırlamak ve ilgili makama sunmak.
Amirlerinin verdiği ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.